Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Dane Administratora Danych Osobowych

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” z siedzibą w Świdnicy (58-100), przy ul. Inżynierskiej 6, KRS: 0000217735, NIP: 8842501652, REGON: 891524718. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: sekretariat@mpk-swidnica.home.pl.

Inspektor Ochrony Danych

W naszym Przedsiębiorstwie działa Inspektor Ochrony Danych Pan Paweł Bojarski, który jest do Twojej dyspozycji we wszystkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych. Możesz się z nim skontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@mpk-swidnica.home.pl.

Cele, okres oraz podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

Aby móc wykonywać nasze zadania dla Ciebie w prawidłowy sposób, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Jeżeli jesteś naszym Pasażerem – w celu ochrony Twojego bezpieczeństwa oraz ochrony mienia przetwarzamy Twój wizerunek za pomocą kamer monitoringu zainstalowanych
  w naszych autobusach.

Podstawą przetwarzania danych jest wówczas prawnie uzasadniony interes administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nagrania z Twoim wizerunkiem przechowujemy przez okres 14 dni, po czym są one niszczone. Jeżeli jednak nagrania z kamer są niezbędne dla toczącego się postępowania, okres ten może ulec wydłużeniu do czasu zakończenia postępowania.

 • Jeżeli podróżowałeś naszymi autobusami bez ważnego biletu – w celu nałożenia opłaty dodatkowej przetwarzamy następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • serię i numer Twojego dokumentu tożsamości.

Podstawą przetwarzania tych danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Twoje dane osobowe będą wówczas przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia przez Administratora roszczeń, dopóki zgodnie z przepisami prawa nie nastąpi ich przedawnienie.

 • Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w organizowanych przez Przedsiębiorstwo przetargach – w celu umożliwienia Ci w nich udziału przetwarzamy następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko;
 • nazwę prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej;
 • adres zamieszkania i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
 • adres e-mail;
 • numer telefonu.

Podstawą przetwarzania tych danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu podjęcia działań na rzecz osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia przez Administratora roszczeń, dopóki zgodnie z przepisami prawa nie nastąpi ich przedawnienie.

 • Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem biletu okresowego lub biletu nad morze – w celu umożliwienia wykonania usług przewozowych przetwarzamy następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu.

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym będziemy realizować dla Ciebie usługę przewozu.

 • Jeżeli chcesz złożyć reklamację na nasze usługi – aby móc prawidłowo ją rozpatrzyć, przetwarzamy następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko;
 • firma;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • adres korespondencyjny lub prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej.

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane osobowe będą przechowywane, dopóki nie otrzymasz odpowiedzi na złożoną przez siebie reklamację. Jeżeli wymaga to dodatkowych informacji bądź działań – dane przechowujemy do czasu zakończenia działań związanych z obsługą Twojej reklamacji.

 • Jeżeli jesteś zainteresowany prowadzeniem sprzedaży na organizowanej przez nas Giełdzie – aby móc ją prawidłowo zorganizować, przetwarzamy następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko;
 • firma;
 • adres zamieszkania lub prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej;
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
 • adres e-mail;
 • numer telefonu.

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania – dopóki zgodnie z przepisami prawa nie nastąpi przedawnienie roszczeń, które mogłyby wynikać z tej umowy.

 

 • Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą handlową – aby móc Ci ją przedstawić, przetwarzamy następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko;
 • firma;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • adres korespondencyjny lub prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej;
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu podjęcia działań na rzecz osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu przesłania oferty na Twoje żądanie, natomiast jeżeli będziesz zainteresowany naszą ofertą – do czasu zakończenia kontaktu związanego
z tą ofertą.

 

 • Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową – aby móc wykorzystywać pliki cookies w celu monitorowania ruchu na stronie internetowej przetwarzamy Twój adres IP.

Podstawą przetwarzania danych jest wówczas wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), której możesz dobrowolnie udzielić poprzez wybranie odpowiedniego okienka na dole strony.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu wycofania przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzanie danych. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili, ale pamiętaj, że nie wpływa to na fakt zgodności z prawem wcześniejszego przetwarzania tych danych.

 • Jeżeli odwiedzasz nasz fanpage na portalu Facebook (facebook.com/MPKSwidnica) – aby móc udostępniać Ci treści związane z naszą codzienną działalnością przetwarzamy dane, które udostępniasz na swoim profilu.

 

Podstawą przetwarzania danych jest wówczas wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pamiętaj, że naciśnięcie przycisku „Lubię to!” na naszym fanpage’u jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili, ale pamiętaj, że nie wpływa to na fakt zgodności z prawem wcześniejszego przetwarzania tych danych.

 

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu wycofania przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzanie danych (czyli do czasu „odlajkowania” naszego fanpage’a).

 

Jeśli zdecydujesz się polubić nasz fanpage – pamiętaj, że współadministratorem Twoich danych osobowych jest Facebook Ireland, z którym możesz skontaktować się pod adresem: Facebook Ireland, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a także za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Polityce prywatności.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez portal Facebook znajdziesz w Polityce prywatności pod linkiem: facebook.com/privacy/explanation.

 

Odbiorcy danych

Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom, ilekroć wymagają tego przepisy prawa. W szczególności możemy przekazywać zapisy kamer monitoringu organom ścigania (m.in. Policji), jeżeli będzie to niezbędne na rzecz prowadzonych postępowań karnych
i wykroczeniowych. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jest ono dobrowolne. Pamiętaj jednak, że jeżeli nie zdecydujesz się podać swoich danych osobowych, nie będziemy mogli wykonać umów, które chciałbyś z nami zawrzeć.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informujemy, że w związku przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych (o ile są to dane, które Ciebie dotyczą);
 2. prawo do sprostowania danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych.

Skarga do organu nadzorczego

Informujemy, że masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu. Administrator danych nie stosuje również mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.