O G Ł O S Z E N I E

 

                        Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp.  z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na:

 „Dostawę  9 szt. ( 7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów , posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku spełniającym normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO 6 przeznaczonych dla komunikacji miejskiej zbiorowej , wolnych od wad fizycznych i prawnych”.

 

Ogłoszenie  zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 24.05.2017. i otrzymało tymczasowy numer referencyjny 2017-069875 (17-208325-001)   oraz ukazało się  na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl

 

1.Termin realizacji zamówienia:

I transza –     do 31.01.2018. ( 3 pojazdy SN)

II transza –    do 30.03.2018. ( 3 pojazdy SN

III transza –  do 25.06.2018. ( 1 pojazd SN i 2 KN)

 

2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do postępowania:

 

05.07.2017. do godz. 10.00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Świdnicy, ul. Inżynierska 6.

3. Wadium: 140.000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy PLN).

 

4. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 0,00 PLN. SIWZ można uzyskać na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl .

 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2017. o godz. 10.15. w sali narad Przedsiębiorstwa, Świdnica, ul. Inżynierska 6.

 

6. Kryteria oceny ofert:

Całkowity koszt brutto oferowanych pojazdów                       –  60%

Parametry techniczne i eksploatacyjne                                –  20%

Oszczędność energii i ochrony środowiska                             –   5%

Warunki gwarancji i serwisu oraz rabat na części                    –  10%

Termin realizacji                                                            –    5%.

 

7. Upoważniony do kontaktowania się z oferentami:

Kierownik Działu Zasobów Majątkowych – mgr inż. Mirosław Jajko

Tel. 074  851-81-21, fax: 074  660-45-90.

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu
Formularz JEDZ

SIWZ

SIWZ cz. IIA

SIWZ cz. IIB

SIWZ cz. III

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4

Ogłoszenie w dzienniku urzędowym
Ogłoszenie PDF

 

Dodano: 26-05-2017
Przez:Admin

————————————-

 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Pyt.1.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania autobusu z systemem przeciwpożarowym z detekcją działającą na zasadzie elektrycznej i z płynnym środkiem gaszącym, który będzie spełniał pozostałe wymagania funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego dotyczące diagnozowania i monitorowania stanu systemu?

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

 

Pyt. 2.  Czy Zamawiający wymaga zastosowanie systemu monitoringu wizyjnego IP (opartego na kamerach cyfrowych IP i rejestratorze cyfrowym IP), zgodnie z najnowszymi technologiami stosowanymi w systemach monitoringu wizyjnego ?

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

 

Pyt. 3. Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie do pobierania nagrań sieci Wi-Fi w zajezdni i w związku z tym oczekuje wyposażenia rejestratora w moduł Wi-Fi i antenę, które zapewnią szybkość przesyłanych danych min. na poziomie 40 Mbit/s ?

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający przewiduje zastosowanie do pobierania nagrań z sieci Wi-Fi w zajezdni i oczekuje wyposażenia rejestratora w moduł Wi-Fi i antenę, które zapewnia szybkość przesyłanych danych  min. na poziomie 40 Mbit/s.

 

Pyt. 4. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie rejestratora oraz oprogramowanie do obsługi (zarządzania systemami w pojazdach) było obsługiwane w języku polskim ?

 

Odpowiedź: Tak . Dopuszcza się szczegółowy i kompletny opis obsługi oprogramowania w języku polskim.

 

Pyt. 5.  Czy Zamawiający zwiększy maksymalne zużycie energii dla przebiegu 800.000 km autobusu klasy KN do wartości 10.252.800 MJ ?

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zwiększy maksymalne zużycie energii do wartości 10.252.800 dla autobusów KN.

 

Pyt. 6. Czy Zamawiający dopuści pojazd 12m o zużyciu energii na poziomie 11.230.000MJ oraz 10m o zużyciu na poziomie 10.460.000MJ ?

 

Odpowiedź: Autobusy SN – NIE.  Autobusy KN – TAK.

 

Pyt. 7. Czy Zamawiający dopuści pojazd 12m z maksymalnym poziomem emisji CO2 1,100kg/km oraz pojazd 10m z maksymalnym poziomem emisji 0,950 kg/km?

 

Odpowiedź: Autobusy SN – NIE,  Autobusy KN – TAK.

 

Pyt 8. Czy Zamawiający dopuści pojazd 12m ze zużyciem paliwa na poziomie 39,0 l/100km?

 

Odpowiedź: NIE dopuści.

 

Pyt. 9. Czy Zamawiający zmieni maksymalne zużycie oleju napędowego w SORT 2 na

39 l/100 km ( autobus 12m) z zachowaniem punktacji ?

 

Odpowiedź: NIE.

 

Pyt. 10. Zamawiający w SIWZ , pkt. 25 Kryteria oceny ofert, podpunkt 4.1. Okres gwarancji na cały autobus, w kolumnie Metodologia  oceny nie wpisał kryterium oceny. Prosi się o uzupełnienie sposobu przyznawania punktów.

 

Odpowiedź: Uzupełnienie będzie brzmiało: „Wykonawca z najdłuższym okresem gwarancji na cały autobus”

 

Pyt. 11. Zamawiający w Części II B SIWZ , pkt. 14 , oraz w części  II A SIWZ, pkt 15 , napisał: pokrywy obsługowe (klapy) wykonane z blachy nierdzewnej gat. jw. lub z aluminium.

Prosimy o dopuszczenie pokryw obsługowych z tworzyw sztucznych.

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pokrywy obsługowe z tworzyw sztucznych.

 

Pyt. 12. Zamawiający w części II B SIWZ, pkt 19, oraz w Części II A SIWZ, pkt 20, napisał:

(…) Obsługa poprzez minimum trójstopniowy przełącznik umiejscowiony z prawej strony przy kolumnie kierownicy oraz zawór hamulcowy stopki pedału, włączony przed hamulcem roboczym, wyłączany przyciskiem na pulpicie kierowcy.

Ponieważ podkreślony fragment opisu wymagania jest dla nas niezrozumiały, prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju rozwiązanie jest wymagane przez Zamawiającego ?

 

Odpowiedź: „Retarder obsługiwany poprzez minimum trójstopniowy przełącznik   umiejscowiony z prawej strony przy kolumnie kierowniczej. Retarder obsługiwany pedałem hamulca włączany przed hamulcem roboczym . Retarder wyłączany przełącznikiem umiejscowionym na pulpicie kierowcy.

 

Pyt.13. Wnosi się o potwierdzenie, że Część II A SIWZ i Część II B SIWZ wypełnia na wezwanie Zamawiającego tylko Wykonawca, którego oferta została wybrana  jako najkorzystniejsza.

 

Odpowiedź:  Zamawiający NIE potwierdza. Każdy Wykonawca wraz z ofertą przedkłada również CZEŚĆ II A i CZĘŚĆ II B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podpisane przez osoby upoważnione.

 

Pyt. 14.  Wnosi się o  zmianę zapisu w Części II B SIWZ ,pkt. 16 na:

(…) Naprzeciw drugich drzwi specjalna powierzchnia (miejsce o wymiarach co najmniej 750 mm x 1300 mm) przystosowana do przewozu wózka inwalidzkiego LUB dziecięcego (…).

 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na proponowany opis.

 

 

 

Pyt. 15. Dotyczy SIWZ w Części II B, pkt. 16:

a)       Czy Zamawiający wymaga aby autobus typu KN był przystosowany do przewozów rowerów?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza.

 

b)      A jeśli tak, prosimy o potwierdzenie, że powierzchnia w autobusie ma być przystosowana do przewozu roweru lub wózka inwalidzkiego/dziecięcego.

 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza.

 

Pyt. 16. (Dotyczy Części II B SIWZ, pkt 17. oraz pkt. 25 podpunkt 3.3 SIWZ) Prosi się o potwierdzenie , że obowiązującym maksymalnym poziomem emisji zanieczyszczeń CO2 jest ten zapisany w Kryteriach oceny ofert dla autobusów KN, tj. 0,884kg/km. Prosimy również o korektę punktu 44. Zużycie paliwa.

 

Odpowiedź: Zamawiający NIE potwierdza. Maksymalny poziom emisji dwutlenku węgla (CO2) nie może być wyższy niż 0,975 kg/km dla autobusów typu KN. Bez korekty punkt 44.

 

Pyt. 17. (Dotyczy Części II A SIWZ, pkt. 18 oraz pkt 25 podpunkt 3.3. SIWZ). Prosi się o potwierdzenie , że obowiązującym maksymalnym poziomem emisji zanieczyszczeń CO2 jest ten zapisany w Kryteriach oceny ofert dla  autobusów SN, tj. 0,962kg/km. Prosimy również o korektę punktu 45. Zużycie paliwa.

 

Odpowiedź: Zamawiający NIE potwierdza. Maksymalny poziom emisji dwutlenku węgla (CO2) nie może być wyższy niż 0,975 kg/km dla autobusu typu SN. Bez korekty punkt 45.

 

Pyt. 18. (Dotyczy Części II B SIWZ, pkt. 5 oraz Części II A SIWZ ,pkt 5 – dopuszczalna masa całkowita 18000Kg).

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w pkt. 5 na następujące:

„Dopuszczalna masa całkowita do 19500 kg”.

 

Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę zapisu pkt 5.tj. „Dopuszczalna ,masa całkowita do 19 500 kg”.

 

Pyt. 19. (Dotyczy Części II A SIWZ, pkt. 36 i Część II BSIWZ, pkt. 37.

Prosi się o dopuszczenie także luster z możliwością składania na szybę czołową.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza luster z możliwością składania tylko  na szybę czołową.

 

Pyt. 20. (Dotyczy SIWZ pkt 25 podpunkt 2.5 oraz Części II B pkt. 14 SIWZ).

a)       Prosi się o potwierdzenie , że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty  i przyzna dodatkowe 3 punkty, jeśli autobusy będą posiadać homologację dotyczącą palności zgodnie z regulaminem 118 EKG ONZ, który jest równoważny  dyrektywie 95/28/WE – dotyczącej homologacji palności i w procesie homologacji ją zastąpił.

b)      Prosi się o potwierdzenie, że posiadanie homologacji palności jest rozwiązaniem preferowanym, a nie bezwzględnie wymaganym.

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza pkt. a  i pkt. b.

 

 

 

 

Pyt. 21. Zamawiający w Części II B SIWZ , pkt 10 oraz Części II A SIWZ, pkt 10. napisał:

(…) stanowisko do mocowania wózka na drzwiach środkowych ( w świetle drzwi środkowych);

Prosi się o jednoznaczne potwierdzenie, że przez powyższy zapis Zamawiający ma na myśli stanowisko do mocowania wózka znajdujące się naprzeciwko drzwi środkowych.

 

Odpowiedź: TAK.

 

Pyt. 22. W części II A SIWZ punkt 46 tabeli oraz w Części II B SIWZ punkt 45 tabeli Zamawiający zawarł zapisy o okresach gwarancji. Przy czym w punktach 5, 6 i 7 napisał o preferowanych wydłużonych okresach gwarancji. Prosi się o potwierdzenie, że Zamawiający jedynie preferuje , a nie wymaga bezwzględnego udzielenia wydłużonych okresów gwarancji na wymienione tam elementy autobusu.

 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza, że jedynie preferuje a nie wymaga.

 

Pyt. 23. W części II A SIWZ punkt 15 i 46 tabeli oraz w Części II B SIWZ punkt 14 i 45 tabeli Zamawiający wymaga gwarancji na powłokę lakierniczą nadwozia.

Prosi się o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie przez to zewnętrzne powłoki lakiernicze nadwozia.

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że rozumie przez to zewnętrzne powłoki lakiernicze.

 

Pyt. 24. Zamawiający w Części III SIWZ § 5, ust. 2 napisał:

Z gwarancji są wyłączone materiały eksploatacyjne, bezpieczniki, żarówki, paski klinowe, klocki hamulcowe, okładziny klocków hamulcowych. Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie tego zapisu o:

– świetlówki, diody świetlne,

– normalnie zużywające się tarcze hamulcowe,

– amortyzatory (poza wadami fabrycznymi),

– pióra wycieraczek,

– szkło przy uszkodzeniach mechanicznych,

– uszkodzenia opon wynikłych z niewłaściwego ustawienia geometrii zawieszenia, eksploatacji z niewłaściwym ciśnieniem, przeciążenia oraz uszkodzeń mechanicznych?

 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający zgadza się na rozszerzenie tego zapisu w powyższej treści.

 

Pyt. 25. W części III SIWZ – projekcie umowy – § 6 ust. 7 Zamawiający napisał:

Wykonawca nieodpłatnie będzie dostarczał części, zespoły i podzespoły do napraw gwarancyjnych.

Czy Zamawiający potwierdza, iż pod pojęciem nieodpłatnego dostarczania części do napraw gwarancyjnych Zamawiający rozumie również, iż za części do napraw gwarancyjnych zostanie wystawiona faktura z wydłużonym okresem płatności , co pozwoli Zamawiającemu rozliczyć wnioski gwarancyjne i refakturować producenta autobusów. Procedura ta powoduje iż Zamawiający nie jest obciążony kosztami części do napraw gwarancyjnych.

 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza.

 

 

 

Pyt. 26. Dotyczy Części III SIWZ – projekcie umowy – § 7 ust. 1. „Wykonawca usunie awarię w ciągu 72 godzin od momentu przekazania informacji drogą faksową, lub email-em”.

Prosi się o potwierdzenie, że termin 72 godzin obowiązuje w dni robocze.

 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza.

 

Pyt. 27. Dotyczy Części  III SIWZ – projekt umowy – § 7 ust. 4 c):

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Zamawiający rozliczy fakturą koszty robocizny w terminie 7 dni od dnia wystawienia wniosku gwarancyjnego.

 

Odpowiedź: Zamawiający NIE wyraża zgody.

 

Pyt. 28. W części III SIWZ – projekcie umowy – § 8 ust. 3 Zamawiający napisał:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: (…)

c) za zwłokę w usunięciu awarii w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki.

 

a) prosi się o potwierdzenie że kara zostanie naliczona za każdy dzień roboczy zwłoki.

b) prosi się o potwierdzenie, że kary naliczane będą w przypadku usterki wyłączającej pojazd z eksploatacji.

 

Odpowiedź: a) NIE     b) TAK, Zamawiający potwierdza.

 

Pyt. 29. Zamawiający w Części II B SIWZ , pkt. 41 oraz w Części II A SIWZ, pkt 42, napisał:

Na podsufitkach wzdłuż okien bocznych w przestrzeni pasażerskiej muszą znajdować się ramki reklamowe z folią ochronną w formacie A3 umożliwiające łatwe umieszczenie plakatów i ogłoszeń.

Prosi się  o podanie minimalnej liczby ramek reklamowych A3.

 

Odpowiedź: W autobusach SN – min. 12 szt. , w autobusach KN – min. 10 Szt.

 

Pyt. 30. W części II A SIWZ str. 21 oraz w części II B SIWZ str. 21 Zamawiający napisał:

„Niniejsze zamówienie obejmuje również przeprowadzenie instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji autobusów oraz prac serwisowych i obsługowo naprawczych”.

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o przeszkolenie minimum 8 pracowników zaplecza technicznego Zamawiającego w zakresie obsług, diagnozy i napraw gwarancyjnych  i pogwarancyjnych dostarczonych typów autobusów, oraz minimum 16 kierowców w zakresie prowadzenia i obsługi tych pojazdów zgodnie z zapisem § 4 części III SIWZ – projektu Umowy.

 

Odpowiedź:  TAK. Zamawiający potwierdza. Projekt umowy mówi wprost o 8 i 16 pracownikach.

 

Zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

1.Zmienia się zapis w pkt. 25 SIWZ, pkt. 2 – Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt.2.1 (w tabeli – Metodologia oceny) na:

Pojemność silnika typu SN i typu KN:

– od 6000 – 7000cm3 – 3 pkt. (było: od 6500 – 7000cm3 – 3 pkt.)

Pozostałe pojemności –  bez zmian.

 

2. Zmienia się zapis w pkt. 25 SIWZ, pkt. 3 –  Oszczędność energii i ochrony środowiska, pkt. 3.2

 ( w tabeli – Metodologia oceny ) na:

….Maksymalny poziom emisji dwutlenku węgla (CO2) nie może być wyższy niż 0,975kg/km dla autobusów SN  i KN. ( zmiana z 0,962kg/km dla autobusu SN i zmiana z 0,884kg/km dla autobusu KN)

 

3. W   pkt.  9.3.a  SIWZ (Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP)   str. nr 6 – dodaje się ppkt. 4 o treści:

 4) który naruszył obowiązki dotyczące podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa  w ust. 1 pkt. 15 ustawy PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami  lub zawarł  wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności”.

 

4. Zmienia się zapis pkt 3 SIWZ . W wierszu trzecim tj. było … o której mowa w art. 24a u.p.z.p…” na … o której mowa w art. 24aa u.p.z.p….”

 

Dodano: 28-06-2017
Przez:Admin

 

————————————-

 

OGŁOSZENIE  O

UNIEWAŻNIENIU

PRZETARGU   NIEOGRANICZONEGO

 

 

           Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp.  z o.o. informuje, że,  do dnia 05.07.2017 do godz. 10.00 nie wpłynęła żądana oferta w postępowaniu w trybie przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na:

 

     Dostawę  9 szt. ( 7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów , posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku spełniającym normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO 6 przeznaczonych dla komunikacji miejskiej zbiorowej , wolnych od wad fizycznych i prawnych”.

 

       W związku z tym, zgodnie z Art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. , poz. 2164. Zmiana: Dz. U z 2016 r., poz. 1020) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp.  z o.o. unieważnia powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

Dodano: 05-07-2017