PRACA

OGŁOSZENIE 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o., poszukuję kandydatów na stanowisko: ROBOTNIK GOSPODARCZY (porządkowanie powierzchni biurowych)

Od kandydatów oczekujemy:

 • Dokładności i sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • Samodyscypliny
 • Zachowania tajemnicy
 • Wysokiej kultury osobistej
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Mile widziane wykształcenie zawodowe

W zamian oferujemy:

 • Stabilne warunki pracy w firmie z wieloletnią tradycją
 • Zatrudnienie od 01.05.2024 r. w oparciu o umowę o pracę (na wniosek umowa zlecenie)
 • Wymiar zatrudnienia 0,5 lub 0,75 etatu
 • Pakiet socjalny wspierający wypoczynek pracowników
 • Preferencyjne warunki korzystania z usług własnych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres mail: sekretariat@mpk.swidnica.pl lub Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. ul. Inżynierska 6, 58-100 Świdnica.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie procesu rekrutacji będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ul. Inżynierskiej 6, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000217735, NIP: 8842501652, REGON: 891524718.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest pod adresem email sekretariat@mpk.swidnica.pl.

 • Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego:

– na żądanie Kandydata do pracy przez co rozumie się otrzymanie przez Administratora CV/listu motywacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

– w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji – w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

– jeśli w dokumentach zawarte są dane o charakterze wrażliwym, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna jest zgoda Kandydata na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, chyba że Kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu przyszłych procesów rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia ich pozyskania lub do momentu cofnięcia zgody.
 • Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia niniejszej zgody, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO – w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 • Odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być podmioty, którym MPK „Świdnica”
  Sp. z o.o. zleci przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych.
 • Podanie przez Kandydata danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Kandydata innego rodzaju danych osobowych jest dobrowolne.
 • Dane nie będą przetwarzanie w sposób automatyczny i nie będą profilowane.
Skip to content