Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku ujawnienia przejazdu lub przewozu rzeczy bez biletu lub uiszczenia opłaty w biletomacie, kontroler naliczy dodatkowe opłaty za:

Przejazd bez ważnego biletu – 120 zł

Przejazd bez ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przejazdu ulgowego, lub bezpłatnego – 96 zł

Opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy bez uiszczenia opłaty – 48 zł

Opłata dodatkowa za zatrzymanie, lub zmianę trasy środka transportu – 360 zł

Opłaty dodatkowe ulegają obniżeniu :

– w przypadku uiszczenia bezpośrednio kontrolującemu, wysokość opłaty dodatkowej za brak biletu lub brak dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do ulgi obniża się o 50%.

– w przypadku uiszczenia w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej za brak biletu lub brak dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do ulgi albo przewóz zwierząt i rzeczy bez opłaty obniża się o 30%.

Opłata manipulacyjna związana ze zwrotem, albo umorzeniem opłaty dodatkowej za brak biletu lub brak dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do ulgi wynosi 10% tych opłat.

Opłatę za przewóz bagażu ręcznego powyżej 60cm x 40cm x 20cm, wózka dziecięcego, nart i sanek, lub zwierząt ustala się w wysokości ceny biletu jednorazowego ulgowego gminnego, obowiązującego dla danej strefy przewozu.

OPŁATY PROSZĘ WPŁACAĆ NA KONTO:
Urząd Miejski w Świdnicy,

ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica

Bank Pekao S.A. 57 1240 1978 1111 0010 1012 6960

Nadzór na procesem windykacji należności z tytułu nieuiszczenia stosownych opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej w Świdnicy prowadzą pracownicy Wydziału Transportu Urzędu Miasta w Świdnicy, ul. Kolejowa 6, telefon 74 856 29 03