Umowa na dostawę nowych autobusów – podpisana!
http://dsw.doba.pl/artykul/-foto-wideo-kiedy-nowoczesne-i-ekologiczne-autobusy-trafia-do-swidnicy-znamy-date-/17096/0

Solaris zwycięzcą przetargu !

https://www.tvts.pl/solaris-zwyciezca-przetargu-niskoemisyjne-autobusy-swidnicy

Ścieżki rowerowe i ekologiczne autobusy

https://www.youtube.com/watch?v=zlWuh2Xh-u8

Przetarg na nowe autobusy już trwa.   

https://www.youtube.com/embed/NhgdTtMnFjI                               

Niskoemisyjne autobusy ze środków z aglomeracji wałbrzyskiej.

https://www.youtube.com/embed/66ve25czlbQ

MPK w Świdnicy doczeka się nowych, niskoemisyjnych autobusów.     

https://www.youtube.com/embed/j-_pKnKVbA0

 

* * *

 

P R O J E K T

 

„Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii komunikacyjnych na terenie miasta Świdnicy i gmin Świdnica i Marcinowice”

nr RPSD.03.04.04-02-0002/16-00

w ramach

Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”

Działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”

Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

CELE PROJEKTU.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Świdnica oraz gminach Świdnica i Marcinowice poprzez wymianę 9  autobusów na pojazdy niskoemisyjne spełniające normę EURO 6.

Projekt ma charakter kompleksowy gdyż jego realizacja ma mieć wpływ na efektywniejsze wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego poprzez polepszenie integracji gałęzi transportu, realizował będzie  połączenia transportowe w ramach zintegrowanego i wciąż modernizowanego systemu komunikacji miejskiej. . Te elementy będą mieć wpływ  na umacnianie się roli transportu miejskiego w obszarze miasta Świdnicy i gmin ościennych , co przyczyni się do integracji społecznej i niższego zatłoczenia ( poprawy bezpieczeństwa  na drogach ), redukcji emisji spalin i hałasu oraz pośrednio  – do poprawy jakości powietrza , życia i zdrowia mieszkańców.

PLANOWANE EFEKTY

– liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym

  komunikacji miejskiej – 9 szt.,

– pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym – 750 osób,

– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 268,28 [tMgCO2/rok],

– ograniczenie indywidualnego ruchu kołowego oraz związanych z tym emisji zanieczyszczeń i

   hałasu,

–  poprawa jakości życia oraz zdrowia mieszkańców poprzez dbałość o  ograniczenie emisji

   zanieczyszczeń oraz komfort komunikacji miejskiej w wyniku wymiany 9 autobusów na nowe.

CALKOWITA  WARTOŚĆ PROJEKTU –           10 841 712,00 PLN

 

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH –           7 486 409,00 PLN