ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2019 ROK

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego “Świdnica” Spółka z o. o. 58-100 Świdnica ul. Inżynierska 6 działając na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

 1. Przedmiot zaproszenia obejmuje badanie sprawozdania finansowego MPK “Świdnica” Sp. z o. o.
  z siedzibą w Świdnicy ul. Inżynierska 6, za rok obrotowy obejmujący okres od 01-01-2019 r.   
      do 31-12-2019 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego sporządzonego na 31 grudnia 2019 r.
 2. Pisemne oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem “Oferta na badanie sprawozdania
  finansowego MPK “Świdnica” Sp. z o. o. za 2019 r.” należy składać pod adresem:
  MPK “Świdnica” Sp. z o. o. ul. Inżynierska , 58-100 Świdnica w terminie do 15-11-2019 r.
 3. Oferta powinna zawierać w szczególności:

    a/ informacje o ofercie:     
        – forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru;
        – potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
          z podaniem numeru i dat wpisu        
        – informację o doświadczeniu oferenta oraz kluczowego biegłego rewidenta w badaniu
          sprawozdań  finansowych,

    b/ określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie ze wskazaniem kluczowego biegłego
         rewidenta;

    c/ oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażania bezstronnej            
        i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym

    d/ cenę netto za przeprowadzenie badania oraz za sporządzenie pisemnego sprawozdania;

    e/ wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki;

    f/ dokument stwierdzający posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oferenta;

    g/ projekt umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki.

 1. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi
  na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które jest przewidziane w  listopadzie  2019 r.
      w siedzibie MPK “Świdnica” Sp. z o. o.