Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na dostawy nowych i bieżnikowanych opon do autobusów komunikacji miejskiej.

1. Ofertę należy złożyć do dnia 29.06.2015. do godz. 11.00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Świdnicy, ul. Inżynierska 6.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2015. o godz. 11.15. w pokoju 103. 3.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  odebrać w pokoju nr 103 lub na stronie internetowej: www.mpk.swidnica.pl

4. Ocena ofert – waga kryteriów:

CENA – 100%.

 

PLIKI DO POBRANIA

 

Upoważniony do kontaktowania się z Oferentami :

Kierownik Działu Zasobów Majątkowych –  mgr inż. Mirosław Jajko,

 tel. 074-851-81-21,fax: 74 660 45 90