Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na dostawę 3 autobusów  niskopodłogowych, używanych,    miejskiego typu SN ( 12 m długości) .


1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.04.2015. do godz. 11.00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Świdnicy, ul. Inżynierska 6.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2015. o godz. 11.15. w sali narad.

3.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  odebrać w pokoju nr 103 lub na stronie internetowej: www.mpk.swidnica.pl


PLIKI DO POBRANIA


4. Ocena ofert – waga kryteriów:

CENA – 100%.

Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie stanu technicznego oferowanych autobusów. Niezadawalający stan techniczny oferowanych  autobusów będzie podstawa do odrzucenia oferty.

 

Upoważniony do kontaktowania się z Oferentami :

Kierownik Działu Zasobów Majątkowych – mgr inż. Mirosław Jajko 

 tel. 074-851-81-21,fax: 074- 660 – 45 - 90.

MPK zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


--------

 


Pytania dotyczące postepowania przetargowego na dostawę 3 używanych autobusów komunikacji miejskiej o długości do 12 metrów (SN).

 

Pytanie.

Czy Zamawiający dopuści autobusy z drzwiami : 2-2-2 otwieranymi następująco:

- drzwi I do wewnątrz

- drzwi II i III na zewnątrz ?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

 

Jednocześnie punkt V ppkt. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

„ Drzwi: 2+2+2 otwierane do wewnątrz lub drzwi I otwierane do wewnątrz, a drzwi II i III

otwierane  na zewnątrz”.