O G Ł O S Z E N I E  !!!

 

 

       Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp.  z o.o. z siedziba w Świdnicy, ul. Inżynierska 6 ogłasza postępowanie w trybie ofertowym na kompleksowe sprzątanie autobusów należących do MPK „Świdnica” Sp.  z o.o.

 

Miejsce realizacji: Świdnica, ul. Inżynierska 6 – baza MPK.

 

Termin realizacji: 01.02.2015 – 31.01.2017

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

- cena (koszt) usługi – 100%.

 

Wszelkie informacje na temat powyższego postepowania wraz z obowiązującymi drukami znajdują się na stronie internetowej  www.mpk.swidnica.pl  w dziale „Przetargi”

 

PLIKI DO POBRANIA


Uprawniony do kontaktowania się z oferentami – mgr inż. Mirosław Jajko – Kierownik Działu Zasobów Majątkowych.

Tel. 074-851-81- 21 w godz. 07.30 – 14.30.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „sprzątanie autobusów” należy składać w siedzibie Zamawiającego  (sekretariat).

 

Termin składania ofert :   do dnia 23.01.2015.

 

 

Postępowanie nie podlega ustawie „Prawo zamówień publicznych” (zamówienie sektorowe) i będzie prowadzone zgodnie z Regulaminem wewnętrznym MPK „Świdnica” Sp.  z o.o. dotyczącego trybu i zasad przeprowadzania postepowania przy zamówieniach publicznych.