Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. , 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą „Prawo zamówień publicznych” (zamówienie sektorowe) na dostawy oleju napędowego.

 

1. Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa oleju napędowego  (olej napędowy musi spełniać wymagania normy PN-EN590) do zakładowej stacji paliw w ilości 1500 m³ .

2. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

3. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

08.01.2015. do godz.12:00. (sekretariat przedsiębiorstwa).

4. Wadium: 100 000,00 zł  (słownie:  sto tysięcy złotych)

5. Termin otwarcia ofert: 08.01.2015. , godz. 12:15,   pokój narad.

6. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 0 zł. SIWZ można uzyskać na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl lub w siedzibie przedsiębiorstwa.

7. Kryteria:

- cena netto + VAT za  1 m³ oleju napędowego: 100%

8. Termin związania z ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 24.11.2013.  Ukazało się w dniu 26.11.2010. pod nr: 2014/S 228-403241 (http://ted.europa.eu)

10. Uprawniony do kontaktowania się z oferentami :

mgr inż. Mirosław Jajko, tel. 074-851-81-21, fax. 74 660 45 90, 74 851 81 03

                           e-mail: sekretariat@mpk.swidnica.plPLIKI DO POBRANIA