Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony (zgodnie z regulaminem wewnętrznym MPK „Świdnica” Sp.  z o.o. w sprawie zasad przeprowadzania postepowania przy zamówieniach publicznych) na dostawę 2 używanych autobusów miejskich, niskopodłogowych, tego samego typu (SN-12 metrów długości) .


1.Ofertę należy złożyć do dnia 06.11.2014 do godz. 11.00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Świdnicy, ul. Inżynierska 6.

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2014. o godz. 11.15. w sali narad.

3.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w pokoju nr 103 lub na stronie internetowej: www.mpk.swidnica.pl

4.Ocena ofert – waga kryteriów:

CENA – 100%.

Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie stanu technicznego oferowanych autobusów. Niezadawalający stan techniczny oferowanych  autobusów będzie podstawa do odrzucenia oferty.

 

Upoważniony do kontaktowania się z Oferentami :

Kierownik Działu Zasobów Majątkowych – mgr inż. Mirosław Jajko 

 tel. 074-851-81-21,fax: 074- 660 – 45 - 90.

MPK zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.PLIKI DO POBRANIA

UMOWA