O G Ł O S Z E N I E  !!!!

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp.  z o.o. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Inżynierskiej 6 ogłasza po raz drugi przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu wewnętrznego nie podlegającego przepisom Ustawy Prawo zamówień publicznych na  wykonanie zadania inwestycyjnego:

 

Modernizacja Stacji Paliwa na terenie zajezdni MPK „Świdnica” Sp.  z  o.o. w Świdnicy przy ul. Inżynierskiej 6

           (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa)

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

 

2. Termin realizacji zamówienia – trzy miesiące od daty podpisania umowy

 

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie MPK  „Świdnica” Sp.   z o.o., 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6. w godz. 07.00 – 14.30. lub na stronie internetowej: www.mpk.swidnica.pl

 


Pliki do pobrania:
1) SIWZ
2) ZAŁĄCZNIK
3) PROJEKT


4. Ofertę należy składać w sekretariacie przedsiębiorstwa, 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.08.2014. o godz. 11.00

 

5. Otwarcie ofert –  25.08.2014. godz. 11.15 . w siedzibie przedsiębiorstwa, pokój narad.

 

6. Kryteria:  cena- 100%

 

7. Wadium: 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

8. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

    Bogdan Fryc,            tel. 74-851-81-22

    Mirosław Jajko,        tel. 74-851-81-21