Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "Świdnica" Spółka z o.o. (58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6), działając na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
 
1. Przedmiot zaproszenia obejmuje badanie sprawozdania finansowego MPK "Świdnica" Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Inżynierska 6, za rok obrotowy obejmujący okres od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego sporządzonego na 31 grudnia 2019 r.
 
2. Pisemne oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem "Oferta na badanie sprawozdania finansowego MPK "Świdnica" Sp. z o.o. za 2019 r." należy składać pod adresem: 
MPK "Świdnica" Sp. z o.o. ul. Inżynierska 6, 58-100 Świdnica, w terminie do 15-11-2019 r.
 
3. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 
a/ informacje o ofercie:
 - forma prowadzonej działalności - aktualny odpis z właściwego rejestru;
 - potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i dat wpisu
 - informację o doświadczeniu oferenta oraz kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych,
 
b/ określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta;
 
c/ oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym
 
d/ cenę netto za przeprowadzenie badania oraz za sporządzenie pisemnego sprawozdania;
 
e/ wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki;
 
f/ dokument stwierdzający posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oferenta;
 
g/ projekt umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki.
 
4. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które jest przewidziane w listopadzie 2019 r. w siedzibie MPK "Świdnica" Sp. z o.o.
 
Treść ogłoszenia w pliku pdf