O G Ł O S Z E N I E  !!!!!!

 

     Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. , 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą „Prawo zamówień publicznych” (zamówienie sektorowe) na dostawy oleju napędowego.

 

1. Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa oleju napędowego  (olej napędowy musi spełniać wymagania normy PN-EN590) do zakładowej stacji paliw w ilości 2000 m³ .

2. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

3. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

07.01.2019. do godz.11:00.

4. Termin otwarcia ofert: 07.01.2019. , godz. 11:15  

  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przeaz Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu  oferty należy podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.

5. Wadium: 140 000,00 zł  (słownie:  sto czterdzieści tysięcy złotych)

6. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 0 zł. SIWZ można uzyskać na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl lub w siedzibie przedsiębiorstwa.

7. Kryteria:

- cena netto + VAT za  1 m³ oleju napędowego: 100%

8. Termin związania z ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 26.11.2018. Ukazało się  w dniu 29.11.2018. pod numerem: 2018/S 230-526801.

10. Uprawniony do kontaktowania się z oferentami:

mgr inż. Mirosław Jajko, tel. +48 74-851-81-21,  fax. +48 74-851-81-03, + 48 74-660-45-90

                           e-mail: sekretariat@mpk.swidnica.pl

PLIKI do pobrania 
1.  SIWZ
2. Formularz
3. JEDZ
4. UMOWA
5. Załącznik 1
6. Załącznik 2
7. Załącznik 3
8. Zał.1  Instrukcja JEDZ
9. Zał. 2
10. Zał 4
11. Zał 5