O G Ł O S Z E N I E

 

 

             Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. zaprasza do składania pisemnych ofert  na wykonanie zadania:

 

Remont nawierzchni placów postojowych

Zakres prac obejmuje:

- położenie (wymiana)  nawierzchni asfaltowych placów

- uzupełnienie ubytków w nawierzchni placów

Oględziny nawierzchni placów oraz uzgodnienie z Zamawiającym ilość remontowanej nawierzchni   można dokonać  w godz. 08.00 – 14.00 do dnia 22.10.2018.

 

         Oferty cenowe z napisem na kopercie „Oferta na remont nawierzchni”  należy składać do 23.10.2017. do godz. 15.00 w sekretariacie przedsiębiorstwa, 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6.

 

Przewidywalny termin rozpoczęcia zadania :        25.10.2018 r.

Przewidywalny termin zakończenia zadania :       30.11.2018 r.

 

 

Upoważniony do kontaktowania się z Oferentami :

Kierownik Działu Zasobów Majątkowych – mgr inż. Mirosław Jajko 

 tel. 74-851-81-21, fax: 074- 660 – 45 - 90.