OGŁOSZENIE !!!

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp.  z o.o. , 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6, ogłasza konkurs ofertowy na wykonanie zadania:

 

I.  Wykonanie projektu modernizacji zakładowej stacji paliw i nawierzchni drogowej przy stacji paliw, w tym:

- instalacja pomiędzy zbiornikami a dystrybutorami,

- instalacja zbiornika na olej opałowy,

- instalacja zbiornika na Ad blue,

- rozbudowa wiaty,

- instalacja separatora.

Oferta winna obejmować wykonanie projektu budowlano- wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną i mapą do celów.

Termin wykonania projektu modernizacji – do 30.05.2014

 

II.Wykonanie projektu stanowisk postojowych dla autobusów przy stacji Obsługi nr 1.

Oferta winna obejmować wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczna i mapą do celów.

Termin wykonania projektu – do 30.04.2014.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „oferta na projekt modernizacji CPN i placu postojowego dla autobusów” należy składać do dnia 28.03.2014 w sekretariacie przedsiębiorstwa , 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6.

Wybór najkorzystniejszej oferty – najniższa cena.

Należ podać: cena netto + należny podatek VAT = cena brutto.

 

Sprawę prowadzi:

 

Kierownik Działu Zasobów Majątkowych – mgr inż. Mirosław Jajko

Tel. 74-851-81-57