OGŁOSZENIE  !!!!!!

 

 

            Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. , 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą „Prawo zamówień publicznych” (zamówienie sektorowe) na dostawy oleju napędowego.

 

1. Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa oleju napędowego  (olej napędowy musi spełniać wymagania normy PN-EN590) do zakładowej stacji paliw w ilości 2000 m³ .

2. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

3. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

04.01.2018. do godz.11:00. (sekretariat przedsiębiorstwa).

4. Wadium: 140 000,00 zł  (słownie:  sto czterdzieści tysięcy złotych)

5. Termin otwarcia ofert: 04.01.2018. , godz. 11:15,   pokój narad.

6. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 0 zł. SIWZ można uzyskać na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl lub w siedzibie przedsiębiorstwa.

7. Kryteria:

- cena netto + VAT za  1 m³ oleju napędowego: 100%

8. Termin związania z ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9. Ogłoszenie ukazało się w  Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 25.11.2017,   pod nr: 2017/S 227- 474248  (http://ted.europa.eu)

10. Uprawniony do kontaktowania się z oferentami:

mgr inż. Mirosław Jajko, tel. 074-851-81-21, 793980349 fax. 074-851-81-03,074-660-45-90

                           e-mail: sekretariat@mpk.swidnica.pl

 


Pilki do pobrania 

*pliki spakowane za pomoca winrar