OGŁOSZENIE !!!!!!

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. , 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą „Prawo zamówień publicznych” (zamówienie sektorowe) na dostawy oleju napędowego.

 

1. Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa oleju napędowego (olej napędowy musi spełniać wymagania normy PN-EN590) do zakładowej stacji paliw w ilości 2000 m³ .

2. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

3. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.01.2017. do godz.11:00. (sekretariat przedsiębiorstwa).

4. Wadium: 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych)

5. Termin otwarcia ofert: 10.01.2017. , godz. 11:15, pokój narad.

6. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 0 zł. SIWZ można uzyskać na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl lub w siedzibie przedsiębiorstwa.

7. Kryteria:

- cena netto + VAT za 1 m³ oleju napędowego: 100%

8. Termin związania z ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 29.11.2016, ukazało się w dniu 30.11.2016 pod nr: 2016/S 231-422141 (http://ted.europa.eu)

10. Uprawniony do kontaktowania się z oferentami:

mgr inż. Mirosław Jajko, tel. 074-851-81-21, 793980349 fax. 074-851-81-03,074-660-45-90

e-mail: sekretariat@mpk.swidnica.pl

SIWZ

FORMULARZ

UMOWA

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2