Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na dostawę 1 używanego autobusu międzymiastowego.


1. Ofertę należy złożyć do dnia 29.07.2016. do godz. 10.00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Świdnicy, ul. Inżynierska 6.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2016. o godz. 10.15. w sali narad.

3.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać w pokoju nr 103 lub na stronie internetowej: www.mpk.swidnica.pl

4. Ocena ofert – waga kryteriów:

CENA – 100%.


Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie stanu technicznego oferowanych autobusów. Niezadawalający stan techniczny oferowanych autobusów będzie podstawa do odrzucenia oferty.


Upoważniony do kontaktowania się z Oferentami :

Kierownik Działu Zasobów Majątkowych – mgr inż. Mirosław Jajko

tel. 74-851-81-21,fax: 074- 660 – 45 - 90.


MPK zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.do pobrania