Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na dostawę 2 używanych autobusów międzymiastowych.


1. Ofertę należy złożyć do dnia 03.06.2016. do godz. 11.00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Świdnicy, ul. Inżynierska 6.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2016. o godz. 11.15. w sali narad.

3.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać w pokoju nr 103 lub na stronie internetowej: www.mpk.swidnica.pl

4. Ocena ofert – waga kryteriów:

CENA – 100%.


Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie stanu technicznego oferowanych autobusów. Niezadawalający stan techniczny oferowanych autobusów będzie podstawa do odrzucenia oferty.


Upoważniony do kontaktowania się z Oferentami :

Kierownik Działu Zasobów Majątkowych – mgr inż. Mirosław Jajko

tel. 74-851-81-21,fax: 074- 660 – 45 - 90.


MPK zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Pliki do pobrania