O G Ł O S Z E N I E !!!

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na dostawę 3 używanych autobusów międzymiastowych.

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 16.05.2016. do godz. 11.00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Świdnicy, ul. Inżynierska 6.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2016. o godz. 11.15. w sali narad.

3.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać w pokoju nr 103 lub na stronie internetowej: www.mpk.swidnica.pl

4. Ocena ofert – waga kryteriów:

CENA – 100%.

 

 

SIWZ + UMOWA


Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie stanu technicznego oferowanych autobusów. Niezadawalający stan techniczny oferowanych autobusów będzie podstawa do odrzucenia oferty.

 

Upoważniony do kontaktowania się z Oferentami :

Kierownik Działu Zasobów Majątkowych – mgr inż. Mirosław Jajko

tel. 74-851-81-21,fax: 074- 660 – 45 - 90.

 

MPK zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.