Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. , 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą „Prawo zamówień publicznych” (zamówienie sektorowe) na dostawy oleju napędowego.

 

1. Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa oleju napędowego  (olej napędowy musi spełniać wymagania normy PN-EN590) do zakładowej stacji paliw w ilości 2000 m³ .

2. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

3. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

05.01.2016. do godz.11:00. (sekretariat przedsiębiorstwa).

4. Wadium: 130 000,00 zł  (słownie:  sto trzydzieści tysięcy złotych)

5. Termin otwarcia ofert: 05.01.2016. , godz. 11:15,   pokój narad.

6. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 0 zł. SIWZ można uzyskać na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl lub w siedzibie przedsiębiorstwa.

7. Kryteria:

- cena netto + VAT za  1 m³ oleju napędowego: 100%

8. Termin związania z ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.11.2015, ukazało się w dniu 25.11.2015  pod nr: 2015/S 228-415818  (http://ted.europa.eu)

10. Uprawniony do kontaktowania się z oferentami :

Mirosław Jajko, tel. 074-851-81-21, fax. 074-851-81-03,074-660-45-90

                           e-mail: sekretariat@mpk.swidnica.plSIWZ
UMOWA

Załącznik